Privacy Policy

MCV Well hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MCV Well houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

– Wij de gegevens van onze leden bij het niet verlengen van het lidmaatschap direct zullen verwijderen.

Welke gegevens worden er verwerkt en waarom?

Wij verwerken uw naam en email adres, dit om een overzicht van ons ledenbestand te hebben en om in contact te kunnen komen met onze leden over club gerelateerde onderwerpen. Daarnaast houden wij bij wat voor een soort lid het betreffende lid is (artikel 1.1), of het lid aanwezig is geweest bij de jaarvergadering, of er voldaan is aan de aan het lid gestelde eisen (artikel 1.1.).

Daarnaast zal de naam van het betreffende lid, wanneer deze deel neemt aan de clubwedstrijden, tezamen met het behaalde aantal punten in de betreffende klasse gecommuniceerd worden op de site van de club.

Vragen?

Als MCV Well zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Email: secretariaatmcvwell@gmail.com

 

Aangepast: 13-08-2018